Informace

Stanovy SČF

SVAZ ČESKÝCH FOTOGRAFŮ, z. s.

STANOVY

Článek I

Název a sídlo spolku

1.Název spolku je Svaz českých fotografů, z. s.

2.Svaz českých fotografů, z. s. je pokračovatelem Svazu českých fotografůvedeného jako občanské sdružení u Ministerstva vnitra pod č.j.VSP/1-1 765/90-R, ze dne 02. 07. 1990, podle zákona č. 83/1990 Sb., osdružování občanů. Jeho tradice sahá do roku 1919, kdy byl založen Svazčeskoslovenských klubů fotografů amatérů, jehož ustavující schůze se konala dne8. 12. 1919.

3.Sídlo Svazu českých fotografů, z. s. se nachází na adrese: Fügnerovo náměstí 5,120 21 Praha 2

Článek II

Účel spolku

4.Svaz českých fotografů, z. s. (dále jen „svaz“) je samosprávným a dobrovolnýmspolkem členů, jehož hlavní činností je zejména sdružování fotografů apříznivců fotografie s cílem zvyšování jejich odborné a výtvarné úrovně,pořádání fotografických soutěží a výstav, rozšiřování svazové sbírkyfotografií, rozvíjení styku mezi fotografy doma i v zahraničí, napomáhánísdružování fotografů do fotoklubů a poskytování potřebných informacíz oboru, oceňování jejich činnosti a spolupráce s obdobnýmiobčanskými spolky a institucemi při rozvoji fotografie. V rámcizachování kulturního dědictví svaz pečuje o Sbírku fotografií Svazučeských fotografů. Nakládání se sbírkou se řídí Sbírkovým řádem. Pro naplněnítěchto cílů realizuje vydavatelskou a výstavní činnost, soutěže, workshopy apřednášky a zajišťuje prostředky podnikatelskou činností a obstaravatelskoučinností v oblasti inzerce, sponzorství a dalších obdobných akcí.

5.Příjmy ze své činnosti používá svaz výhradně pro spolkovou činnost včetněsprávy svazu.

Článek III

Členství vespolku a práva a povinnosti členů

6.Členem svazu se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, která souhlasís jeho posláním a chce podporovat jeho činnost. Členem svazu může být iprávnická osoba. Je-li členem svazu právnická osoba, zastupuje ji jejístatutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

7.Členství fyzických i právnických osob je podmíněno schválením písemné přihláškypředsednictvem svazu. Členství vzniká dnem, kdy byl první členský příspěvek schváleného uchazeče o členství připsán naúčet svazu. Předsednictvo může odmítnout přijetí žadatele o členství,pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylonebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání svazu.

8.Člen svazu má právo:

a) účastnit se jednání celostátního sjezdu a podílet se na jeho rozhodováníhlasováním

b) být volen do orgánů svazu

c) volit členy a náhradníky předsednictva svazu

d )volit členy a náhradníky revizní komise

e) předkládat návrhy, podněty, dotazy, připomínky a stížnosti orgánům svazu

f) podílet se na praktické činnosti svazu, zejména zúčastnit se výstav,prezentací, kursů, workshopů a podobně.

9.Člen svazu má povinnost:

a) dodržovat stanovy svazu, plnit usnesení orgánů svazu a zdržet se jednání, kteráby byla v rozporu se zájmy svazu

b) platit členské příspěvky

c) neprodleně oznámit svazu změnu ve svých osobních údajích pro kontakt apřípadnou ztrátu či odcizení členského průkazu

10.Členství ve svazu zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena svazu předsedovi

b) úmrtím člena

c) zánikem svazu

d) vyloučením člena předsednictvem v případě, že člen závažně poruší či opakovaněporušuje stanovy svazu.

11.Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí předsednictva o jehovyloučení podat návrh na přezkoumání tohoto rozhodnutí revizní komisí Revizníkomise o návrhu rozhodne do dvou měsíců od jeho doručení, její rozhodnutíje konečné a podléhá jen přezkumu soudem.

12.Předsednictvo svazu vede seznam členů, činí v něm zápisy a výmazy přivzniku a zániku členství a při změně údajů. Seznam členů je přístupný členůmsvazu na vyžádání.

Článek IV

Orgány svazu

13.Svaz má tyto orgány:

a  )celostátní sjezd

b ) předsednictvo

c ) revizní komise

Celostátní sjezd

14.Nejvyšším orgánem je celostátní sjezd členů svazu. Celostátní sjezd je svolávánpředsednictvem nejméně jednou za rok. Mimo to je předsednictvo povinno svolatmimořádný celostátní sjezd kdykoli, kdy o to požádá písemně alespoň třetina členůsvazu. Zasedání celostátního sjezdu musí být svoláno nejméně 30 dnů před jehokonáním a to prostřednictvím emailové zprávy zaslané na elektronickou adresučlena svazu; není-li tato známa, pak prostřednictvím prostého dopisu zaslanéhona adresu člena svazu. Předsednictvo zde vychází z kontaktních údajůposkytnutých členy svazu.

15.Celostátní sjezd:

a) projednává činnost svazu za uplynulé období, přijímá plán činnosti pronásledující období a stanoví cíle dalšího rozvoje

b) volí a odvolává členy předsednictva a revizní komise, jakož i náhradníkydo těchto orgánů

c) schvaluje stanovy a jejich změny či doplňky

d) schvaluje návrh ročního rozpočtu svazu a plán předpokládaných příjmů a výdajůna následující kalendářní rok

e) schvaluje zprávu o činnosti, účetní závěrku a revizní zprávu

f) rozhoduje o dispozicích se jměním spolku přesahujících částku 50 000 Kč

g )rozhoduje o výši členských příspěvků zvlášť pro fyzické a pro právnické osoby

h) rozhoduje o zrušení spolku

i) rozhoduje o odměně za mimořádné práce pro členy předsednictva a revizní komise

j) rozhoduje o veškerých dalších záležitostech, které si k rozhodovánívyhradí.

16.Celostátní sjezd je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň jedna třetina všechčlenů spolku. Celostátní sjezd se usnáší většinou hlasů přítomných členů.Nedostaví-li se na celostátní sjezd dostatečný počet členů a sjezd proto neníusnášeníschopný, je představenstvo povinno svolat náhradní celostátní sjezd.Náhradní celostátní sjezd se musí konat do jednoho měsíce od řádnéhocelostátního sjezdu a členové svazu musí být vyrozuměni o jeho konání alespoň14 dnů předem. Pro usnášeníschopnost náhradního celostátního sjezdu senestanoví žádné podmínky.

17.Úvodem celostátního sjezdu je přijat jeho jednací řád a volební řád. Každý člensvazu, včetně členů-právnických osob, má při hlasování na celostátním sjezdujeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny. Nepřítomný člen se může dát zastoupitjiným členem na základě speciální plné moci udělené za tímto účelem.

18.Pokud předsednictvo usoudí, že k některé záležitosti není možné neboúčelné svolat zasedání celostátního sjezdu, může proběhnout hlasování perrollam, a to následovně:

a) Hlasování per rollam probíhá písemně poštou nebo elektronicky emailem.

b) Členové svazu musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam,včetně návrhu usnesení.

c ) Lhůta pro hlasování nesmí být stanovena na dobu kratší 5 dnů.

d) Členové svazu se k návrhu vyjádří požadovaným způsobem, sdělí, zdas návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování. Mohou uvést idůvody svého stanoviska.

e) Požádá-li o to nadpoloviční většina členů svazu, musí být toto hlasovánízastaveno. O návrhu pak hlasuje řádně svolaný sjezd. Předsednictvo můžehlasovaní per rollam zastavit i bez takové žádosti členů.

f) Zápis o přijatém usnesení schváleném per rollam je ověřen na nejbližšímnásledujícím celostátním sjezdu a připojí se k zápisu tohoto sjezdu.

Předsednictvo

19.Předsednictvo je výkonným orgánem svazu mezi celostátními sjezdy. Řídí činnostsvazu ve smyslu jeho stanov a dle usnesení celostátního sjezdu. Předsednictvoje tvořeno nejméně pěti členy svazu a má vždy lichý počet. V případě, žepočet členů předsednictva klesne pod pět, má předsednictvo povinnost kooptovatdo jednoho měsíce nového člena či členy z řad náhradníků. Funkčním obdobímpředsednictva je pět let. Funkce člena předsednictva je čestná. Za mimořádnépráce může být přiznána odměna. Členem předsednictva či jeho náhradníkem lze býtzvolen i opakovaně.

20.Předsednictvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu svazu. Jejichfunkční období je pět let. Předseda a místopředseda se funkce ujímají dnemnásledujícím po dni volby. Předseda je statutárním orgánem svazu. Předsedaa místopředseda podepisují za svaz, a to vždy společně. Za svaz podepisujítak, že uvedou název svazu a připojí své podpisy. K jednáním jménem svazuv dílčích věcech může být zmocněn i jiný člen svazu na základě písemnéplné moci udělené současně předsedou a místopředsedou, s přesnýmvymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněného člena a s vymezenímvěcného a časového rozsahu zmocnění. Funkce předsedy a místopředsedy jsoučestné. Za mimořádné práce může být přiznána odměna. Předsedou i místopředsedoulze být zvolen i opakovaně.

21.Předsednictvo se schází na schůzi zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně všakjedenkrát za šest měsíců. Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou-li na schůzipředsednictva přítomni alespoň tři jeho členové. Rozhodnutí přijímápředsednictvo většinou hlasů.

22.Předsednictvo:

a) řídí činnost svazu a koordinuje činnost jeho vnitřních organizačních složek

b) svolává celostátní sjezd, pro který připravuje podklady, zejména jednací řád,volební řád a program celostátního sjezdu

c) připravuje návrh ročního rozpočtu svazu a plán předpokládaných příjmů a výdajůna následující kalendářní rok

d )rozhoduje o přijetí a o vyloučení člena svazu

e) zajišťuje vedení účetnictví svazu a nejméně jednou ročně předkládá revizníkomisi podklady pro sestavení revizní zprávy

f) rozhoduje o veškerých dispozicích se jměním svazu do částky 50 000Kč

g) rozhoduje o otázkách spojených s fungováním svazu, o vzniku a zánikupracovního poměru zaměstnanců svazu

h) rozhoduje o všech dalších otázkách, které si k rozhodování nevyhradilcelostátní sjezd.

Revizní komise

23.Nezávislým kontrolním orgánem svazu je revizní komise. Má nejméně tři členy. Zesvého středu si volí předsedu. V případě, že počet členů revizní komiseklesne pod tři, má revizní komise povinnost kooptovat do jednoho měsíce novéhočlena či členy z řad náhradníků. Funkčním obdobím revizní komise je pětlet. Revizní komise má právo nahlížet do všech dokumentů týkajících sehospodaření a činnosti svazu. Funkce člena revizní komise je čestná. Zamimořádné práce může být přiznána odměna. Členem revizní komise či jehonáhradníkem lze být zvolen i opakovaně.

24.Revizní komise:

a) kontroluje práci a hospodaření předsednictva, předsedy a místopředsedy

b) nejméně jednou ročně sestavuje revizní zprávu a předkládá ji celostátnímusjezdu ke schválení

c )prošetřuje stížnosti a vyřizuje podněty, dotazy a oznámení členů svazu

d) přezkoumává rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena

e )má právo účasti na jednání všech orgánů a organizačních složek svazu.

Článek V

Organizační složkysvazu, tajemník a sekretariát svazu

25.Předsednictvo svazu může podle potřeby zřizovat pracovní komise či oborovésekce, jakožto vnitřní organizační složky bez právní subjektivity. Jejich členymohou být pouze členové svazu. Jejich činnost řídí určení členové předsednictvasvazu, případně jiní určení členové svazu. Tyto organizační složky pracují dlesvých programů. Mohou mít trvalý nebo dočasný charakter.

26.Alespoň tři členové svazu mohou založit fotoklub, jakožto vnitřní organizačnísložku bez právní subjektivity. Fotoklub si volí vlastní vedení, alespoňpředsedu fotoklubu. Fotoklub se ustavuje na své první schůzi písemnýmusnesením, podepsaným všemi zakládajícími členy. Předseda takto vznikléhofotoklubu je povinen zaslat usnesení zakládající fotoklub předsednictvu svazudo jednoho měsíce od založení. Obdobně se zakládají i tvůrčí skupiny.

27.Administrativní chod svazu může zajišťovat tajemník svazu, jmenovanýpředsednictvem. Za tuto činnost náleží odměna určená předsednictvem. Tajemníknemůže právně jednat za svaz. V případě významného rozšířeníadministrativní zátěže tajemníka může být předsednictvem zřízen sekretariátsvazu, tajemník pak řídí jeho činnost.

Článek VI

Hospodařeníspolku

28.Finanční zdroje svazu tvoří zejména:

a) členské příspěvky

b) prostředky získané z činnosti svazu

c )dotace, granty a dary

Článek VII

Závěrečnáustanovení

29.Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákonač. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

30.Znění těchto stanov schválil celostátní sjezd svazu dne 11.října 2014 Stanovy nabývají účinnosti dnemjejich vložení do sbírky listin ve veřejném rejstříku.

V Prazedne 11.října 2014