Pátek, 28 Únor 2020
Ohlédnutí za výstavou a sjezdem PDF Tisk Email

Za poměrně velkého zájmu diváků skončila v uplynulém týdnu výstava Detail v Ambitu na Jungmannově náměstí v Praze, spojená s výstavou Mistr SČF 2017 za účasti slovenských kolegů. Pokřtěna byla při této příležitosti publikace Živá příroda, představující jednotlivé členy SČF. Celá akce byla spojena s konáním celostátního sjezdu svazu, který poskytl příležitost se potkat a sdělit si novinky. Na závěr sjezd přijal dále uvedené usnesení, v průběhu diskuse vyvstaly zajímavé náměty pro činnost svazu.

 
Usnesení sjezdu Svazu českých fotografů
 
Účastníci sjezdu SČF na svém jednání dne 10. listopadu 2017, dle prezenční listiny,  projednali a schválili následující:
Konstatovali, že sjezd  byl svolán v souladu se stanovami a že se nejedná o volební sjezd.

 

Souhlasili s programem sjezdu tak, jak byl uveden na pozvánce bez připomínek.

Vzali na vědomí zprávu předsedkyně PhDr. Věry Matějů o činnosti v minulém období, stejně jako zprávu předsedy revizní komise MVDr. Rudolfa Němečka a rovněž zprávu o stavu financí, kterou podala Pavlína Křídová.


Odsouhlasil změnu výše členských příspěvků od roku 2018 na 500 a 300 Kč /ročně.


Vzali na vědomí, že v průběhu období přestali ve výboru pracovat tito zvolení členové: Mgr. Milan Česal, Lucie Dvořáková, Martin Horák, Johana Kuchaříková, Jaromír Kyncl, RNDr. Josef Müldorf, Michal Siroň a naopak výbor kooptoval Ing. Janu Hnilicovou a revizní komise byla doplněna o Alenu Vykulilovou. Je předpoklad rozšíření výboru o členy, kteří v rámci přípravy sjezdu projevili o práci zájem.


Sjezd ukládá předsednictvu projednat přednesené náměty z diskuze, přijmout k nim závěry a informovat o nich na těchto  stránkách.
I v dalším období je platné Programové prohlášení přijaté na minulém sjezdu.

Podepsáni členové návrhové komise
Ing.Ivo  Kornatovský, PhDr. Andrea Markusová, MUDr. Tomáš Klika